Náš příběh

…přáli jsme si založit školu, která vede žáky nejen ke vzdělávání a růstu, ale i k službě či pomoci druhým. Školu jako místo, kde jsou dětem předávány křesťanské hodnoty. Školu, která přináší nové, obohacující prvky celému městu i regionu. Chtěli jsme, aby každé dítě mělo možnost svého individuálního rozvoje.

A tak vznikla církevní škola rodinného charakteru – Základní škola Cesta.  Výuku jsme zahájili 1. září 2014 otevřením třech tříd, prostory nám poskytl zřizovatel - Sbor Církve bratrské v Písku – Elim. Nyní máme již všech 9 ročníků.

Počet žáků roste rychleji, než stíháme budovat kvalitní zázemí pro školu. Pronajatá budova nám již nestačí…  V září 2020 tak dočasně učitelé uvolnili žákům svou sborovnu.

V září 2021 jsme otevřeli nové prostory v přístavbě školy a část učitelů se vrátila na své původní místo. 

Naším snem a dlouhodobým cílem je výstavba nové školní budovy, kde budou na jednom místě všichni žáci školy i učitelé.


Ježíš řekl: 

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě.“  Jan 14, 6Vize

Vzdělané mladé osobnosti se zdravým vztahem k Bohu, k sobě a k lidem.


Poslání

Poskytujeme žákům kvalitní vzdělání a vychováváme je na základě křesťanských hodnot.

Bezpečné prostředí

Usilujeme o bezpečné prostředí, otevřenou komunikaci, vzájemnou úctu a respekt ve spolupráci s rodinou.

V každém ročníku máme vždy jen jednu třídu. Očekáváme, že s menším počtem žáků vzniknou ve třídách pevnější vztahy a lepší individuální kontakt učitele a žáka. Naším cílem jsou vlídné a přátelské vztahy mezi žáky a učiteli, učiteli a rodiči, mezi žáky navzájem a mezi učiteli navzájem. Snažíme se o úzkou spolupráci školy s rodinou.

Kvalita

Usilujeme o kvalitní a všestranný rozvoj žáka ve všech oblastech do plnosti jeho potenciálu.

Pomáháme žákům, aby nalezli a rozvíjeli své obdarování pro budoucí povolání. Záleží nám na tom, aby se všichni žáci jednou ve svém životě dokázali uplatnit a samostatně se rozhodovat. I učitelé se neustále rozvíjejí ve své odbornosti. Své dovednosti využívají také při realizaci různých školních i mimoškolních projektů.

Týmovost

Usilujeme o pravdivost, vzájemný respekt a spolupráci v týmu školy i mezi žáky.

Žáky vedeme ke spolupráci, vrstevnickému učení, vzájemné pomoci. Působíme na ně i svým příkladem. I v pedagogickém sboru je pro nás důležité si vzájemně pomáhat, sdílet se, zkrátka se doprovázet na Cestě.

Přínos do společnosti

Usilujeme o to, aby učitelé, zaměstnanci i žáci byli přínosem pro společnost.

V každém ročníku je zařazen povinný předmět Etická výchova, který je zaměřen na budování osobního charakteru žáka, na jeho aktivní zapojení do života ve společnosti. Chceme žáky připravovat pro život, který je plodný, jen pokud nemyslím pouze na sebe a své potřeby, ale mám oči otevřené i pro druhé.

Víra

Usilujeme o to, aby zdrojem naší motivace, hodnot, inspirace, vedení a služby byl Ježíš Kristus.

Mezi zaměstnanci školy i žáky jsou členové různých církví. Společně se snažíme všem dětem na Pána Ježíše ukazovat svým životem, modlíme se, aby i ony mohly Ježíše pozvat do svých srdcí. Každý den začínáme Slovem na Cestu – ranní čtvrthodinou. Využíváme ji pro společné modlitby, zamyšlení nad biblickými a etickými příběhy, společné písně a další sdílení. Děti poznávají křesťanské hodnoty též v družině a školních volnočasových aktivitách.

Podpořili násOd společnosti Sozialwerk der Ackermann - Gemeinde jsme dostali částku ve výši 2800 Eur. Za darované peníze jsme nakoupili různé hudební nástroje a ozvučovací techniku.

Rádi s dětmi zpíváme, posloucháme hudbu, rytmizujeme a to, co se naučíme, předvedeme rodičům. Někdy chodíme zazpívat klientům domova důchodců.

Vidíme, jak hudba utužuje vztahy mezi dětmi. Učí se spolupracovat a zároveň brát ohled jeden na druhého.

Za dar děkujeme. Všichni máme ze zakoupených  hudebních nástrojů velkou radost.

Vielen Dank für die Spende!

Von dem Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde haben wir eine Spende in Höhe von 2.800 Euro bekommen. Dank der Spende konnten wir Musikinstrumente und Tontechnik kaufen.

Wir lieben es, mit den Kindern zu singen, Musik zu hören, zu rhytmisieren und dann alles den Eltern vorzuführen. Wir besuchen auch gerne Altenheime und singen. Wir erleben, wie Musik die Beziehungen zwischen den Kindern stärkt. Sie lernen zusammenzuarbeiten und aufeinander Rücksicht zu nehmen. 

Wie bedanken uns für die Spende. Alle haben eine große Freude an den Musikinstrumenten.

Jak nám můžete pomoci?

Nákupem přes GIVT.CZ

Pokud při Vašem nakupování použijete portál www.givt.cz, uděláte radost nejen sobě, ale i nám.  Z každého Vašeho nákupu nám internetový obchod pošle určité procento a vy neplatíte nic navíc.

Dobrovolnou prací

Zapojte se podle svých možností a schopností v průběhu školního roku do aktivit a potřeb školy (např. doprovod na výletě, pomocník v některém z kroužků nebo na akcích školy - karneval, legoprojekt, propagace školy, občasné zapojení do úklidových a údržbářských prací, nápady pro výzdobu školy atd.)

Finančním darem

Věnujte škole finanční dar, který použijeme na vybavení nových tříd a družiny.

Dar můžete poslat na účet školy:

číslo účtu: 2900650403/2010

konst. symbol: 558

variabilní symbol: vaše telefonní číslo

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte své jméno nebo email, rádi bychom Vám za Váš dar poděkovali. Peněžité dary lze odečíst od daňového základu! Pokud máte zájem o vystavení potvrzení o daru, tak nám prosím sdělte emailem nebo telefonicky potřebné údaje.

Materiálním darem

Přijmeme rádi i nepeněžité (materiální) dary, a to např. ve formě kancelářských a výtvarných potřeb, nábytku, zachovalé elektroniky, mobilního telefonu apod. 

Modlitební podporou

Budeme rádi, když se budete za žáky, učitele i rodiče pravidelně modlit. Pokud chcete dostávat zprávy o životě a konkrétních potřebách školy, tak nám prosím napište na e-mail: zscesta@zscesta.cz

Děkujeme Vám, že jste s námi.

Pojďte s námi splatit školu!

Coolna

Původní plánovaná cena investice:  7.200.000 Kč

Reálně vynaložené prostředky:  8.360.471 Kč

Realizace stavby: leden  -  srpen 2021

Průběh splácení úvěru:  k 31. 12. 2023 zbývá k doplacení 2.053.802 Kč

Sbírkové konto  -  vybráno k 31. 12. 2023 - 1.820.138

Své dary můžete posílat na č. účtu: 2501697730/2010   variabilní symbol: vaše telefonní číslo

Peněžité dary lze  odečíst od daňového základu.  Na požádání vystavíme potvrzení o daru. 

Všem dárcům děkujeme!

Šablony OP JAK I

Název projektu: Šablony OP JAK I  pro ZŠ Cesta Písek

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000986

Výzva: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výše přiznané podpory: 850 747,-Kč

Období realizace: září 2022  -  listopad 2024

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole. Záměr projektu je zaměřen na růst v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zaměřené na metodickou podporu žáků, na inovativní přístupy ke vzdělávání žáků a na podporu vzdělávání pedagogů.Šablony III - OP VVV 
Název projektu: Šablony III OP VVV pro ZŠ Cesta Písek

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022083

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výše přiznané podpory: 379 732,-Kč

Období realizace: září 2021 - srpen 2022

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující projektové vzdělávání a metodickou podporu žáků.  
Šablony II - OP VVV Podpora inkluzeNázev projektu: Šablony II OP VVV pro ZŠ Cesta Písek

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013470

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výše přiznané podpory: 816 659,-Kč

Období realizace: září 2019 - srpen 2021

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

OP VVV Spolu nabídneme víc

Název projektu: SPOLU NABÍDNEME VÍC - INSPIRACE PRO ŽIVOT

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008161

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Partneři projektu: Městská knihovna Písek, Základní škola Tomáše Šobra

Výše přiznané podpory pro ZŠ Cesta: 861 224,-Kč

Období realizace: 2019 - 2021

Cílem projektu je rozvoj multioborového a odborného vzdělávání formou propojování formálního a neformálního vzdělávání ve školách a v knihovnách. Během projektu dojde ke společnému vytvoření a odzkoušení několika vzdělávacích modulů (metodika, vzdělávací program, evaluace). V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Výsledek zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2024 / 2025

Zápis proběhl 2. dubna 2024

Vyvěšeno: 4. dubna 2024

Výběrové řízení

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve správním řízení na základě výsledku výběrového řízení takto:

 

Přijatí žáci:

1ML5H

ZTQTD

V4HL9

ESWMB

OSWKK

2M2QC

K1M37

QYKF4

CCS2B

KXAE3

TQ7U9

VG0FT

TFB5M

ZRM9O

4MRMP

6ZU49

AC648

3XE05

YMF8C

FFPZ3

 

Nepřijatí žáci:

LXNWK

1GMHG

WTDKQ

7LP80

4WQYE

T4GSV

M5VDT

X48B2

 

Odklad:

PRN0X

26KPC

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 4. 2024 na veřejně přístupném místě v budově školy a bylo také zveřejněno dne 4. 4. 2024 na webových stránkách školy.podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR 

Škola zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: žáků, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců. Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:

-  splnění právní povinnosti správce

-  veřejný zájem správce     

-  oprávněný zájem správce   

-  souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.  


Zpracovává-li škola osobní údaje na základě veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

-  zasláním zprávy na e-mailovou adresu: zscesta@zscesta.cz

-  zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Ing. Richard Váňa, U Výstaviště 463, Písek 397 01


Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

- zasláním zprávy na e-mailovou adresu: zscesta@zscesta.cz

- zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Ing. Richard Váňa, U Výstaviště 463, Písek 397 01


Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

-  právo na přístup k osobním údajům, které správce o subjektu údajů zpracovává (čl. 15);

právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů u správce (čl. 16);

 právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17);

 právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18);

- právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20);

právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu správce (čl. 21);

- právo podat stížnost u dozorového orgánu (tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR (čl. 77).  


Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám

České Budějovice, Nemanická 7

gdpr@zvas.cz

tel. 608 057 836

kontaktní místo a doručovací adresa:

Komenského 2235, 390 02 Tábor     


Informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu k nim, je možné získat po kontaktování osoby správce:

Ing. Richard Váňa

Adresa: U Výstaviště 463, Písek 397 01

Telefon: +420608405252

E-mail: zscesta@zscesta.cz


Cookies - prohlášení pro návštěvníky webu 

Prohlašujeme, že v rámci návštěvy tohoto webu nedochází z naší strany ke zpracování osobních údajů návštěvníků na základě cookies.