Společná cesta

Cesta, po které nejdeš sám

V naší základní škole Cesta chceme, aby učitelé, žáci i rodiče měli k sobě vždycky blízko. Aby šli společnou cestou.

Jak to vidí učitelé?  Jsme na cestě!

Možná se mnozí ptají, proč právě název Cesta? Proč ne Elim, nebo něco jiného.

Čím dál, tím víc o tom přemýšlím a představuji si tu naši Cestu. Začínala jsem učit na velké škole - něco jako dálnice se spoustou návěstidel a příkazů, zákazů, doporučení, dopravních značek a policistů, kteří hlídají, aby člověk neudělal chybu. Pak jsem se ocitla v menší škole, něco jako pěkná asfaltka, dovolující občas zastavit a odpočinout, pokochat se okolím, ale ne moc dlouho. Nyní jsme rádoby na začátku, kamenitá cesta, plná zatáček, sem tam díra s možností zastavit. Můžeme se nadechnout, čerpat inspiraci a radost z pohybu, společně překonávat překážky. Časem se přiblížíme k té asfaltové cestě, která je sice pohodlnější, ale víc omezuje. Jsem vděčná za nové začátky, za odvahu nejít stejným směrem. Jsem vděčná za možnost začít něco nového, co v Písku ještě nebylo. Často vidím v očích dětí radost, těší se na vyučování, na přestávky, na družinu. Jsem vděčná za jejich každodenní úsměv a  pyšná na jejich úspěchy. Když se jim něco nepovede, není to přece tragédie, z chyb se můžeme učit, ba zapamatujeme si mnohem víc, než kdybychom to věděli hned na začátku. Jsem vděčná za rodiče, kteří nás povzbuzují a podporují, pomáhají a jsou naši oporou. Bez nich by to nešlo. Jsem vděčná za zastupitele, kteří nám nezavřeli cestu ke vzniku. Jsem vděčná za Boží milost, která byla na samém začátku vzniku. Jsme na Cestě a  doufáme, že bude daleká…

Mgr. Gražyna Pospíchalová

Jak to vidí rodiče? První školní rok s Cestou, aneb co Život dal a vzal

O tom, jak vnímám školu Cesta asi nejlépe vypovídá to, že jsem do ní od příštího školního roku zapsala i svou mladší dceru.

O výhodách Cesty bych mohla mluvit dlouho, ale budu stručná. Je to škola rodinného typu – ve třídě je výrazně méně žáků než v klasických školách. Je tedy každému z nich věnováno učitelem více času a pozornosti.  Celý učitelský sbor vyučuje s radostí a chutí. Menší kolektiv vyhovuje i dětem, tedy mé dceři určitě – děti se lépe znají, respektují.  Když mají učitelé radost z výuky, žáci ji mají také, rozdíl oproti klasické výuce je veliký.

Před rozhodnutím, jestli dceři dovolit přestup do této školy, jsem měla samozřejmě menší obavy. Soukromá škola! První školní rok! Na druhou stranu jsem plně důvěřovala zakladatelce školy a křesťanské hodnoty jsou pro mne, byť jsem nevěřící, důležité. Takže rozhodování zas tak těžké nebylo.

Největším pozitivem je spokojenost mé dcery. Do školy chodí moc ráda. Chodila vždy, ale radost se v původní škole zmenšovala, čím se zvětšoval tlak spolužáků na ni, aby neměla zas tak velký zájem o výuku. V Cestě to tak není – zájem o znalosti mají děti všechny a jsou v něm učiteli maximálně podporovány. A tak by to mělo být!

A co mi rok s Cestou vzal? Nad tím přemýšlím poctivě celý den – prostě nic. Nepřišla jsem na nic. A i moji rodiče nakonec uznali, že jejich obavy byly zbytečné.

Markéta Vránová

Jak hodnotí žáci „šesťáci – cesťáci“ svůj první školní rok?

Vnímáš Cestu jako jinou školu?

Pro mě je Cesta oproti mé minulé škole příjemná změna. Škola je menší a je tu víc zábavy. Je to příjemné prostředí, kde mám kamarády. A všechny znám jménem. Je to kamarádská škola. Je to pro mě cesta, Cesta, po které nejdeš sám. (Kačka)

Je nás tu míň, všichni se tu známe a zdá se mi, že se snažíme si navzájem pomáhat. Taky se mi tu líbí, že máme hodně akcí… (Áďa)

Méně lidí = lepší podmínky k soustředění. Škola je menší a úplně nová. Jsme a navždy budeme nejstarší třídou :) (Víťa)

To, jak se škola jmenuje, je podle mě motivační: Cesta, po které nejdeš sám. Motivační pro prvňáčky, aby se té školy nebáli a věřili, že NIKDY nebudou sami. A taky se modlíme před obědem, což se mi líbí. :) (Honza)

Jaké jsou vztahy mezi spolužáky ve třídě? Libí se ti v kolektivu šesté třídy?

Přijde mi, že máme dobré vztahy. Nejsou tu žádní nepřátelé, všichni se spolu tak nějak kamarádíme, takže se mi v kolektivu líbí a cítím se tu bezpečně. (Áďa)

Jak byl Lukáš zraněný, všichni mu posílali dopisy … a já za ním zašel. (Matěj)

Vztahy jsou tu velmi dobré, kamarádské, občas se na sebe naštveme, ale máme se rádi. Kolektiv? Extrémně se mi líbí v celé škole, protože se všichni známe jménem. Je to lepší, než oslovovat: Hej! Myslíte, že se tu cítím bezpečně? No jasně že jo! (Honza)

Jak vnímáš vztahy UČITEL – ŽÁK? Baví tě výuka, nebo nudí?

Vztahy učitel – žák jsou hlubší, než jsem zvyklá z minulé školy. Prostor na vlastní názor mám vždy. To, že mě něco nudí, není učitelem, ale látkou. Baví mě hlavně dějepis, sloh a výtvarka. V dějepisu mě baví příběhy, ve slohu to, že se můžu rozepsat. A ve výtvarce všechno :) (Kačka)

Zdá se mi, že učitelé tu jsou hodní. Přísní jsou jenom, když je potřeba. Přijde mi, že nám dávají hodně šancí opravit si testy a tak. Přijde mi, že se nad nás učitelé nepovyšujou. Někdy si s námi povídají nebo klidně obětují kousek přestávky, aby nám něco vysvětlili. No a jak mě baví výuka? Samozřejmě mě baví ty předměty, které mě zajímají. A taky mě někdy baví práce s interaktivní tabulí. (Áďa)

Baví mě výuka, protože učitelé jsou hodní. Hodně nás naučí. Dávají nám prostor na vlastní názor. (Lukáš)

Baví mě pracovní činnosti a badatelka. (Michal)

Nemůžu říct: Baví nebo nudí … Řeknu to lehce: Když je dobrá učitelka, tak je prostě dobře. (Honza)    

Které akce školy se vydařily? Co jsi zajímavého zažil/a?

Nejlepší zážitek asi byl v České televizi. Když mě vybrali, abych pro ně s Vítkem natočila reportáž. Bylo to super :) (Kačka)

Líbil se i cyklistický výlet, oba výlety do Prahy. A přespávání. Poznali jsme nová místa a na některých jsme měli např. rozchod, což mám ráda. (Áďa)

Miluji výlety. Je to nejlepší způsob, jak být spolu. Nemám ráda cyklistické výlety. Baví mě prohlídky Prahy, jeskyně, ZOO. (Anežka)

Rozhovor s žáky připravila Mgr. Jana Slavíková


autor: Richard Váňa  2015-05-27

Máme společnou Cestu a proto ...

… SMĚŘUJEME K CÍLI

Chceme dětem poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v souladu s křesťanskými hodnotami jako jsou zájem o druhého, čestné jednání, úcta, zodpovědnost a další. Záleží nám na rozvoji celé osobnosti dítěte. U dětí usilujeme o dovednosti použitelné v běžném životě, především schopnost třídit důležité informace, samostatně uvažovat, kriticky myslet, řešit problémy. Klademe důraz na budování charakteru a utváření hodnot, vedeme děti k rozvíjení mezilidských vztahů.

… SPOLUPRACUJEME

Usilujeme o vlídné a přátelské vztahy mezi žáky a učiteli, učiteli a rodiči, mezi žáky navzájem a mezi učiteli navzájem. Aktivně vedeme děti k vyjadřování svých názorů, pocitů a učíme je si naslouchat. Pro rozvoj spolupráce využíváme komunitní kruh, skupinové práce, zdatnější žáky záměrně vedeme k pomoci slabším apod. Očekáváme úzkou spolupráci školy s rodinou. Chceme do některých akcí a aktivit školy zapojovat celé rodiny. Vedeme děti a rodiče k tomu, aby se podílely na rozhodování.

… RESPEKTUJEME SVÉ MOŽNOSTI

Věříme, že každé dítě je jedinečnou a hodnotnou osobností. Jsme si vědomi, že žáci přichází do školy s různou úrovní schopností, nadání, mají různé potřeby i limity. Proto se snažíme přistupovat k dětem individuálně. Ve třídě je maximálně 15 žáků. Učitel umožňuje žákům řešit úkoly různé obtížnosti a rozsahu, bere v potaz jejich individuální pracovní tempo, vytváří příležitosti pro výběr z úkolů, vede děti ke vzájemné pomoci.

… UDĚLÁME VŠE, CO JE V NAŠICH SILÁCH

Snažíme se, aby žáci v rámci svých možností dosáhli maxima. Nastavujeme žákům vysoké cíle, avšak vždy zvládnutelné. Učitel se snaží o kvalitní, účelnou a zajímavou výuku. Využívá moderní, efektivní vyučovací metody, mezi jinými např. skupinová práce, projektové vyučování, využívá informační technologie a další přirozené informační zdroje. V hodinách se střídají různé druhy činností, hry, zařazujeme rytmické a pohybové aktivity.

… NA VEDENÍ ZÁLEŽÍ

Považujeme za důležité, aby Vaše děti vedli profesně zdatní učitelé, kteří se ztotožňují s křesťanskými hodnotami školy. Mají opravdový zájem o děti. Pracují na svém pedagogickém i osobnostním rozvoji. Svými postoji a jednáním jsou dětem dobrým příkladem.

… AŤ SE NÁM TU LÍBÍ

Usilujeme o příjemné a podnětné pracovní prostředí. Snažíme se o atmosféru spolupráce, přátelství a bezpečí. Předcházíme projevům agrese a nesnášenlivosti.

… JSTE VÍTÁNI

Škola je otevřená všem rodinám a jejich dětem, které mají zájem o vzdělávání v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách. Přijímáme všechny děti bez ohledu na to, zda se rodina hlásí k nějakému křesťanskému vyznání či nikoliv.


autor: Richard Váňa  2014-08-21