Úřední deska

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko

Naše škola se aktivně zapojuje do setkávání škol a zřizovatelů, kde postupně vzniká Místní akční plán rozvoje vzdělávání našeho regionu.

 

 

 


autor: Miriam Sulková  2017-05-16

Výsledek zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanoveními zákona č.561/2004 Sb.,         o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve správním řízení na základě výsledku výběrového řízení takto:

Přijatí žáci:
A5H      PS4      F4R
LD3      6SY      JH7
2GO     T1M      R3U
7NJ       M8S     L9A


Žádosti o odklad: 
HF6    1ZR     GN0


Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 6. 4. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy a bylo také zveřejněno dne 6. 4. 2017 na webových stránkách školy: www.zscesta.cz

V Písku dne 6. dubna 2017        Ing. Richard Váňa,  ředitel ZŠ Cesta

 

Výsledek zápisu je ke stažení zde.


autor: Miriam Sulková  2017-04-06

Zápis k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Termín zápisu:
-    pondělí 3. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin 
-    úterý 4. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin 

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2010 do 31. srpna 2011, dále děti narozené před dnem 1. září 2010, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. V případě, že byl dítěti pro školní rok 2016/17 povolen odklad školní docházky – je potřeba se opětovně dostavit k zápisu. 

Bližší instrukce k zápisu (včetně kritérií k zápisu) jsou v Poučení o zápisu (viz Soubory ke stažení).

K zápisu je nutno přinést:
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz rodiče
- Žádost o přijetí (nebo odklad) podepsanou oběma zákonnými zástupci

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dokumenty ke stažení
Žádosti v elektronické podobě jsou ve  složce Soubory ke stažení. V tištěné podobě jsou žádosti k dispozici v kanceláři školy.


autor: Miriam Sulková  2017-03-13