Křesťanská škola


g  Přijetí dětí není podmíněno rasovým, sociálním ani náboženským pozadím. Škola je otevřená všem dětem, bez ohledu na to, zda se jeho rodina hlásí k některému křesťanskému vyznání či nikoliv. Ctíme svrchovanou autoritu rodičů v otázkách víry svého dítěte. Není podmínkou, aby rodiče a děti byli křesťané. Ani běžný život školy není nijak "náboženský".


Etika a křesťanské základy

Jak se prakticky projevují křesťanské základy naší školy?

K - Křesťanský klub + Kodex pedagogického pracovníka

R - Ranní slovíčko (Slovo na cestu)

E - Etická výchova

V - Vztahy

Křesťanský klub

Tento nepovinný kroužek dětem nabízí možnost seznámit se základními biblickými příběhy. Setkání klubu trvá 90 minut a probíhá pravidelně 1 x týdně. Zábavnou formou přiměřenou věku přibližujeme dětem nejznámější biblické příběhy a postavy. Na základě těchto příběhů máme možnost s dětmi řešit základní etické otázky (rodina, přátelství, známost, sexualita), tématům morálních otázek (nespravedlnost, násilí). Program klubu je doplněn o různé aktivity zaměřené na vytváření kamarádských vztahů a rozvoj zájmů dětí (společné hry, vyrábění, speciální tématické schůzky - oslavy, výpravy a výlety)

Kodex pedagogického pracovníka

Postoje a chování pracovníků školy stojí na křesťanských hodnotách. Klademe velký důraz na výběr pedagogů, kteří jsou nejen odborně zdatní, ale také mají o děti zájem, jsou ochotni se jim osobně věnovat a budou usilovat o naplnění hodnot školy.

Ranní slovíčko - Slovo na cestu

Ráno slouží k budování vztahů a postojů. Scházíme se každé ráno na čtvrt hodiny, střídáme setkání celé školy a setkání třídní. Na začátku si většinou společně zazpíváme, následuje cílená aktivita. V té si děti sdělují své zážitky, vyjadřují svoji náladu, dělí se o své radosti a starosti; pomocí drobných her se učí poznat jeden druhého, udělat mu radost; na základě krátkého textu nebo dramatické situace rozebíráme životní hodnoty a postoje. Učíme děti být citlivé, postavit se k životu čelem, stát se dobrým člověkem; věřícím dětem se snažíme pomoci budovat jejich vztah s Bohem. Naše ranní setkání končíme krátkou, dobrovolnou modlitbou.

Etická výchova

Vyučovací předmět Etická výchova je zařazen mezi povinné předměty a je vyučován od 1. do 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. Vycházíme z učebních materiálů společnosti Etická výchova o.p.s. (http://www.etickavychova.cz), z kterého jsme převzali jejich učební plány a filosofii celého předmětu. Obsah předmětu etická výchova je vymezen výchovným programem, který se skládá z deseti témat. Výsledkem dobře zvládnutých témat je osvojení si žádoucích sociálních dovedností žáky. Osvojování sociálních dovedností by nemělo být nahodilé, proto začínáme od jednoduchých a základních témat ke složitějším. Například žák by měl nejprve dokázat přijmout sám sebe (vytvoří si pozitivní sebehodnocení) a teprve pak bude schopen pozitivně hodnotit druhé. Co sám nemá, nemůže autenticky promítat do svých sociálních vztahů. Proces osvojování pak připodobňujeme k výstupu po schodech.

Principy Etické výchovy

1. Každý člověk má svoji důstojnost – respektujme individualitu druhých.

2. Člověk je bytost svobodná a zodpovědná – podporujme žáky v samostatném a zodpovědném rozhodování.

3. Nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní zkušenost – za vhodných podmínek realizujme zážitkové aktivity.

4. Pro vzdělávání je důležité výchovné společenství založené na důvěře – podporujme toto společenství častým vyjadřováním pozitivních citů.

5. Učitel výchovně působí především svým příkladem – zaměřme se na tento nejdůležitější prvek výchovy tím, že budeme pracovat na vlastní sebevýchově.

Vztahy

Rodinným charakterem školy a vytvářením příležitostí pro nadstavbové aktivity chceme formovat vztahy dětí k sobě navzájem, k rodičům, k učitelům, k Bohu, k autoritám, ke své městu, ke své vlasti. Škola bude aktivně vstupovat do spolupráce s místními institucemi, církvemi, neziskovými organizacemi a spolky. Naším cílem je, aby se na rozvoji školy (resp. žáků) podílelo široké spektrum lidí.


autor: Gražyna Pospíchalová  2014-08-21

Jak probíhá etika na 1. stupni

Jednou týdně máme hodinu etiky. Mnozí rodiče i děti si pod tímto pojmem neumí nic moc představit. Možná tak: slušné chování?

Samozřejmě si povídáme i o něm, ale nejen to. Jde o budování vztahů, sebepoznání, zlepšování komunikace. Například minulý týden měly děti za úkol nakreslit na velkou čtvrtku obrázek. Ale pozor! Čtvrtka byla rozdělena na tři části. Jedním z úkolů bylo najít spolužáka, se kterým se moc neznají, a každý měl na svou část papíru nakreslit libovolný obrázek. Dalším úkolem bylo doprostřed nakreslit společný obrázek. Není to jednoduché se domluvit, co se bude kreslit, ale děti si s tím poradily velice dobře, stejně tak i s prezentací obrázku. Jejich práce byla ještě umocněna hudbou, která se linula během kreslení.

Děti se mohly navzájem více poznat. Navíc je etické výchově vyhrazena celá hodina, takže učitel neubírá na tyto činnosti z jiných předmětů. Myslím si, že v době počítačů jsou takové aktivity užitečné. Děti mají možnost se v kolektivu lépe sžít a dobře fungovat i v napjatých situacích.


autor: Gražyna Pospíchalová  2015-03-09