Jaká jsme škola


9  Výuku jsme zahájili 1. září 2014 otevřením třech tříd (1.třída, společná 2. a 3.třída, 6.třída). V každém dalším školním roce postupně otevřeme další třídy až do naplnění všech devíti ročníků. Chceme poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v rodinném prostředí. Škola je otevřena všem, kteří si přejí, aby jejich děti vyrůstaly a byly vzdělávány právě v takovém prostředí, jaké nabízíme.


Jaká chceme být škola

OTEVŘENÁ 

Všem dětem, bez ohledu na to, zda se jeho rodina hlásí k některému křesťanskému vyznání či nikoliv. Ctíme svrchovanou autoritu rodičů v otázkách víry svého dítěte.

RODINNÉHO CHARAKTERU

Třídy jsou do 15 žáků. V menším kolektivu očekáváme pevnější vztahy a lepší individuální kontakt učitele a žáka. Naším cílem jsou vlídné a přátelské vztahy mezi žáky a učiteli, učiteli a rodiči, mezi žáky navzájem a mezi učiteli navzájem. Očekáváme úzkou spolupráci školy s rodinou. Budeme usilovat o získání certifikátu RODIČE VÍTÁNI.

KŘESŤANSKO - ETICKÁ

V každém ročníku je zařazen povinný předmět Etická výchova, který buduje žáky v jejich osobním charakteru a k životu ve společnosti. Naše škola soustavně usiluje o ocenění ETICKÁ ŠKOLA. Dále mají děti možnost v rámci družiny navštěvovat Křesťanský klub. Slovo na Cestu - ranní čtvrthodinka, kdy začínáme den krátkým slovíčkem z Bible, případně společnou písní a modlitbou.


autor: Richard Váňa  2014-11-08

Co nabízíme?

Všestrannou přípravu pro život

Budování charakteru a životních hodnot je stejně podstatné jako nabytí vědomostí a dovedností. Cílem naší výchovy je nejen teoretické zvládnutí učiva, ale také propojení získaných vědomostí a dovedností s praktickým životem.

Pozitivní motivaci

Přístup k učení je stejně důležitý jako výkon. Toužíme po tom, aby děti měly školu rády. Žáci vědí, že se vzdělávají pro sebe. Hodnotíme převážně to, co dětem jde, podporujeme jejich silné stránky, respektujeme odlišnosti. Klasifikace žáků bude založena na tradičním českém známkování.

Klasickou formu výuky obohacenou o moderní metody

K dobrému vzdělávání přispívají moderní metody a pomůcky i přátelské a bezpečné prostředí. Nabízíme prostředí, které přináší vysoké nároky na žáka spojené s vlídným doprovázením. Půjde o klasickou formu výuky rozšířenou o prvky rodinného charakteru a častější zapojování průřezových témat výuky. V praxi to znamená klasické vyučovací hodiny, ale také častější projektové aktivity, kde se získané znalosti promítají do učiva z více předmětů, více Cest za poznáním (návštěvy v zajímavém prostředí, besedy, adaptační týden a jiné).

Intenzivní výuku angličtiny

Toužíme po tom, aby se děti na konci základní školy plynně domluvily anglicky. Vyučování bude vedeno principem: slyším – vidím – píši. Výuka angličtiny probíhá od první třídy. Děti si cizí jazyk osvojují přirozenou formou. Učí se jednoduché fráze a slova se správnou  intonací. V prvním až třetím ročníku hodnotíme žáky v anglickém jazyce slovně s využitím některých podpůrných systémů. Volíme tento způsob hodnocení proto, aby žáci měli možnost se s jazykem seznámit, aby se mohli soustředit na jeho přirozené učení bez obranných mechanizmů. Na 2. stupni je v rámci volitelných předmětů nabízen předmět Anglické čtení, který prohlubuje slovní zásobu a celkové užívání jazyka. Připravuje žáky pro studium na střední škole. Škola bude zajišťovat přirozený kontakt s rodilými mluvčími během výuky i v rámci doplňkových aktivit školy.


autor: Richard Váňa  2014-11-08